Vanda Family

Previous Index Next

Rhynchostylis gigantea